این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دکتر فتح اله امی

رئیس کنفرانس: دکتر فتح اله امی

دکتر محمد طیبی رهنی

دبیر کنفرانس: دکتر محمد طیبی رهنی

دکتر علیرضا علیخانی

جانشین دبیر: دکتر علیرضا علیخانی

حسن ناصح

دبیر علمی: دکتر حسن ناصح

دکتر محمدرضا سلیمی

دبیر اجرایی: دکتر محمدرضا سلیمی

صفحه اصلی > تعرفه ثبت‌نام
.: تعرفه ثبت‌نام

هزینه‌ ثبت‌نام در کنفرانس به شرح زیر می باشد:

1 دانشجویان 72,000 تومان
2 استادان 143,000 تومان
3 سایرین 285,000 تومان

لازم به ذکر است که هزینه ثبت نام تا 3 مقاله مبالغ فوق می باشد و سپس بابت هر مقاله هزینه جدید دریافت خواهدشد. ضمناً، در صورت پذیرش مقاله کامل جهت ارائه شفاهی، به میزان 30 درصد و پوستر به میزان 10 درصد تخفیف داده می‌شود.