این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دکتر فتح اله امی

رئیس کنفرانس: دکتر فتح اله امی

دکتر محمد طیبی رهنی

دبیر کنفرانس: دکتر محمد طیبی رهنی

دکتر علیرضا علیخانی

جانشین دبیر: دکتر علیرضا علیخانی

حسن ناصح

دبیر علمی: دکتر حسن ناصح

دکتر محمدرضا سلیمی

دبیر اجرایی: دکتر محمدرضا سلیمی

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 آذر 1397
 آخرین مهلت ارسال مقاله کامل: 15 بهمن 1397  
 آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس:  15 بهمن 1397
تاریخ برگزاری کنفرانس: 8 و 9 اسفند 1397